صفحه اصلي روايتگر http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/fa/TVRVdk1TODVKalEzSmpBbU1DRk5iMlJsYkNZeE5Ea3ZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLXpCaXQ3bDVkbFhBJTNk/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/fa/TVRVdk1TOW9iMjFsSmk4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1WenNTSlo1a0RzbyUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/fa/TVRVdk1TOWpiMjUwWVdOMGRYTW1OQ1l3SmpBaFFYSmpKakF2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1oQkF6MTB3WWppQSUzZA==/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravianerohani.ir/http://www.ravianerohani.ir/fa/TVRVdk1TOWpiMjUwWlc1MFozSnZkWEJzYVhOMEpqTXpKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLWNpUDNUWnd1bzRvJTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - گمراهي ها از كجا آغاز مي شود
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
فهرست موضوعي
پربازديــدها
صفحه اصلي>پاسخ به شبهات>اعتقادي
نويسنده:
امتياز به مطلب:
/0
1393/11/20
بازديد: 10906

گمراهي ها از كجا آغاز مي شود؟

آيت الله مصباح يزدي گفتند: كساني كه به گمراهي رسيدند و ديگران را نيز گمراه كردند، در آغاز حقايق قرآن و روايات را سبك شمردند و به تدريج در منجلاب گناه و فساد فرو رفتند.
ايشان امروز در ديدار جمعي از فضلا و فعالان فرهنگي در موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ابراز داشتند: نبايد كوچكترين حكم خدا را كوچك بشماريم و به بزرگترين عبادت ها نيز مغرور نشويم.
عضو مجلس خبرگان رهبري با بيان اينكه بزرگترين آفت در مسير سير و سلوك الهي، غرور است گفتند: اگر به آنچه كه مي دانيم عمل نكنيم، نه تنها تقرّبي به سوي پروردگار صورت نمي گيرد، كه ممكن است به عاملي در دست شيطان تبديل شويم.
ايشان ادامه دادند: ممكن است يك نفر برهان صديقين را از نظر فلسفي به خوبي ثابت كند اما در عمرش دو ركعت نماز نخواند و لذا مهم ترين گام، اين است كه به دانسته هاي خود عمل كنيم.
* عرفان و شريعت جدايي ندارند
رئيس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني با تاكيد بر اينكه عرفان اسلامي به هيچ وجه از شريعت اسلامي انفكاك ندارد تصريح كردند: برخي تصور مي كنند كه عرفان، غير از دين و شريعت است  تعريفي از عرفان ارائه مي دهند كه منكرين خدا نيز مي توانند در آن جاي بگيرند.
ايشان ادامه دادند: برخي ديگر مي گويند كه در آغاز، پيروي از شريعت ضروري است اما در مراحل بعدي، نيازي به شريعت نيست حال آنكه اسلام با چنين عرفان هايي مخالف است و اسلام، بهترين راه براي رسيدن به اوج كمال است.
آيت الله مصباح يزدي بر بسترسازي براي رشد و شكوفايي اصول فطري بشر تاكيد كرده و ابراز داشتند: خواستهاي فطري لزوما شكوفا نمي شوند و بايد بستر مناسب براي شكوفايي آن را ايجاد كرد وگرنه اصول فطري همچون توجه به خدا نيز ممكن است بر اثر عواملي، آنچنان كمرنگ شود كه برخي انكار كنند.
* يك پنجم مردم جهان بت پرستند
ايشان گفتند: امروز حدود يك پنجم مردم جهان بت پرستند و جمعيت بالايي از مردم كشور هندوستان كه بيش از يك ميليارد جمعيت دارد، بت پرستند.
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم، به وجود انحرافات ديني از آغاز تا كنون اشاره كردند و اظهار داشتند: بر اساس قرآن، تمام انحرافات ديني از روي سركشي و زياده طلبي بوده است.
برچسب ها: